ДОГОВІР № ____
про надання освітніх послуг

 м. Київ                                                                                                      «_____» __________ 2020 р.

ЛІЦЕЙ ОЛЬГИНСЬКИЙ (надалі «Виконавець» або «Заклад освіти»), в особі Директора Булигіної Віти Петрівни, яка діє на підставі статуту, з одного боку, та __________________________ (надалі «Замовник»), що є батьком дитини _________________________________________, дата народження дитини______________ (надалі — «Дитина»), з другого боку, надалі також разом іменовані як «Сторони» і окремо як «Сторона», уклали цей договір (надалі — «Договір») про нижченаведене:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов’язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором,  за рахунок коштів Замовника надати освітню послугу у сфері загальної середньої освіти Дитині (надалі — «Послуга»), а Замовник зобов’язується приймати Послугу та вчасно оплачувати її.

1.2. Місце надання Послуги (місце розташування Закладу освіти) – 04074, м. Київ, вул. Агрегатна, буд. 9.

1.3. Час і періодичність надання Послуги визначаються Правилами внутрішнього розпорядку Закладу освіти, які є невід’ємною частиною Договору.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

2.1. Виконавець зобов’язаний:

2.1.1. Забезпечити відповідність рівня надання Послуги вимогам Державних стандартів загальної середньої освіти.

2.1.2. Забезпечити дотримання прав учасників освітнього процесу відповідно до законодавства.

2.1.4. Інформувати Замовника про правила та вимоги щодо організації надання Послуги, її якості та змісту, про права і обов’язки сторін під час надання та отримання Послуги.

2.1.5. При своєчасній оплаті Послуги Замовником зберігається протягом оплаченого строку навчання за Дитиною місце в класі: у разі хвороби, лікування, карантину, відпустки батьків та інших випадків пропуску занять з поважних причин.

2.1.7. Видати Дитині документ про освіту державного зразка (якщо відповідно до законодавства за освітньою програмою передбачено видачу такого документа) за умови виконання Дитиною навчального навантаження в обсязі, необхідному для здобуття певного ступеня освіти.

2.2. Виконавець має право:

2.2.1. Самостійно добирати освітні програми, посібники, методики навчання та виховання з метою забезпечення більш якісного рівня організації освітнього процесу.

2.2.2. Вимагати дотримання Замовником та Дитиною Правил внутрішнього розпорядку Закладу освіти.

2.2.3. Залучати до надання Послуги третіх осіб (профільних спеціалістів, педагогів, психолога, логопеда та інших), залишаючись відповідальним перед Замовником за якість надання Послуги.

2.2.4. Припинити надання Послуги у разі прострочення здійснення Замовником оплати Послуги більше ніж на 21 (двадцять один) день.

2.2.5. Інші права передбачені цим Договором та законодавством.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

3.1. Замовник зобов’язаний:

3.1.1. Надати Виконавцеві достовірну і повну інформацію про себе, Дитину, стан фізичного та психологічного здоров’я Дитини, про будь-які наявні обмеження щодо можливості споживання Дитиною харчових продуктів та напоїв, участі у масових та спортивних заходах, у іграх та заняттях, про будь-які протипоказання та іншу важливу інформацію про Дитину. Нести відповідальність за завдання шкоди життю і здоров’ю Дитини, які настали по причині ненадання вказаної в цьому пункті інформації адміністрації Закладу освіти.

3.1.2. Своєчасно вносити оплату за надання Послуги у відповідності до умов цього Договору.

3.1.3. Інформувати адміністрацію Закладу освіти про причини невідвідування Дитиною Закладу освіти.

3.2. Замовник має право:

3.2.1. Вимагати надання Послуги на рівні вимог Державних стандартів загальної середньої освіти.

3.2.2. На отримання інформації про правила та вимоги щодо організації надання Послуги, її якості та змісту, про права і обов’язки сторін під час надання та отримання Послуги.

3.2.3. Вимагати від Виконавця забезпечення дотримання своїх прав, а також прав Дитини.

3.2.4. Інші права передбачені цим Договором та законодавством.

 1. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Вартість Послуги та порядок її оплати за цим Договором встановлюється та залишається незмінною на весь строк дії Договору. У вартість Послуги входить харчування (з 1-8 клас три рази на день, з 9-11 клас два рази на день).

4.2. В Закладі освіти встановлено Навчальний рік тривалістю 10 (десять) місяців, який починається 01 вересня 2020 року та закінчується 18 червня 2021 року.

4.3. Вартість Послуги за  період одного Навчального року становить ____________(__________) гривень 00 коп. без ПДВ.

4.4. Замовник здійснює оплату за наданні послуги, помісячно протягом дванадцяти місяців. У розмірі ____________(___________________) гривень 00 коп. без ПДВ на місяць, (з вересня місяця 2020 року по червень місяць 2021 включно), за липень та серпень _________ (__________________________) гривень 00 коп. без ПДВ, на місяць (з липня місяця 2021 року по серпень місяць 2021 включно). Оплата за певний місяць повинна бути здійснена Замовником не пізніше 5 числа цього місяця.

4.5. У випадку тимчасового закриття Закладу освіти (більше ніж на 5 робочих днів) на карантин, оплата за місяць, в якому вводився карантин, зменшується на 5%. У будь яких інших випадках перерахунок вартості не здійснюється;

У разі, якщо Замовник вже сплатив повну оплату за місяць, в якому відбувалося закриття Закладу освіти у зв’язку із карантином, він має право на застосування відповідної знижки при сплаті за наступний місяць.

4.6. Всі оплати по цьому Договору Замовник здійснює в національній валюті України – гривні.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У випадку невиконання або неналежного виконання умов даного Договору Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України та умов цього Договору.

 6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання, або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання, або неналежне виконання спричинено обставинами форс-мажору.

6.2. Під обставинами форс-мажору у цьому Договорі Сторони розуміють дію непереборних сил, що виникли незалежно від волі Сторін, появу яких Сторони не могли передбачити або запобігти виникненню яких, та які включають: пожежа, повінь, землетрус, зсуви, інші стихійні лиха, військові дії, розпорядження влади, епідемії, терористичні акти та інші подібні явища і дії, що роблять неможливим або суттєво заважають виконанню умов Договору Сторонами.

6.3. При виникненні форс-мажорних обставин у однієї із Сторін, ця Сторона повинна письмово сповістити про це іншу Сторону протягом 5 (п’яти) днів з дати їх появи. Достатнім підтвердженням існування та дії форс-мажорних обставин є довідка Торгово-промислової палати України. Крім вказаної довідки доказами дії форс-мажорних обставин можуть виступати документи інших офіційних органів та установ. У цьому разі строк виконання своїх зобов’язань за Договором Стороною, що перебуває під дією форс-мажорних обставин, призупиняється до закінчення строку дії таких обставин.

 1. ЗМІНА ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

7.1. Зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін шляхом укладення додаткових угод до Договору.

7.2. Договір може бути достроково розірваний:

 • за згодою Сторін;
 • у разі ліквідації юридичної особи — Виконавця, якщо не визначений правонаступник;
 • в односторонньому порядку Замовником чи Виконавцем у випадках передбачених цим Договором.

7.3. Договір може бути достроково розірваний Замовником в односторонньому порядку шляхом подання Виконавцеві письмової заяви про розірвання Договору за 30 (тридцять) днів до запланованої дати розірвання Договору.

7.4. Договір може бути достроково розірваний Виконавцем в односторонньому порядку у випадках:

 • прострочення здійснення Замовником оплати Послуги більше ніж на 21 (двадцять один) день;
 • відрахування Дитини із Закладу освіти за здійснення Дитиною грубих порушень дисципліни чи інших протиправних дій, систематичного порушення прав інших учасників освітнього процесу, систематичного пропуску занять без поважних причин, та в інших випадках передбачених чинним законодавством та внутрішніми документами Виконавця. Рішення про відрахування Дитини із Закладу освіти приймається Педагогічною радою Закладу освіти.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами та припиняє свою дію 31 серпня 2021 р., а в частині зобов’язань Замовника по розрахунку з Виконавцем Договір діє до повного виконання Замовником своїх зобов’язань.

8.2. У разі відсутності порушень умов Договору протягом строку його дії Замовник має переважне право на укладення договору про надання Послуги на наступний Навчальний рік.

 1. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Будь-які суперечки по цьому Договору або пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

9.2. У випадку, якщо вирішення спору шляхом переговорів виявиться неможливим, такі спори розглядаються та остаточно вирішуються згідно чинного законодавства України у відповідному суді України.

 10. ДОДАТКОВІ УМОВИ

10.1. З моменту оплати Вступного внеску (у разі вступу Дитини до Закладу освіти) чи з моменту укладення цього Договору (у разі, якщо Дитина переходить до наступного класу) Заклад освіти зараховує Дитину до _________.

10.2. Підписанням цього Договору, Замовник визнає придатність приміщення Закладу освіти для належного надання Послуги і здійснення всіх дій, описаних в цьому Договорі і додатках до нього.

10.3. Підписанням цього Договору, Замовник надає згоду на збір та обробку персональних даних Замовника та Дитини Виконавцем з метою отримання Замовником Послуги та належної організації ведення діловодства Закладу освіти, реалізації адміністративних, господарських, цивільно-правових правовідносин, відповідно до вимог чинного законодавства України.

Включення персональних даних Замовника та Дитини до бази персональних даних Виконавця відбувається в момент укладення цього Договору.  Підписанням цього Договору Замовник засвідчує свою обізнаність про таке включення, про свої права,  визначені у  законі України «Про захист персональних даних», про мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані.

10.4. Один з батьків, який підписує цей Договір, гарантує, що погодив його умови і факт укладення Договору з другим з батьків (за його наявності).

10.5. Підписанням цього Договору Замовник підтверджує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі, він ознайомлений з Правилами внутрішнього розпорядку Закладу освіти, їх зміст йому зрозумілий, Замовник приймає їх безумовно і в повному обсязі.

10.6. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків.

10.7. Даний Договір укладений в двох примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони.

 1. РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

ВИКОНАВЕЦЬ:

ЛІЦЕЙ ОЛЬГИНСЬКИЙ
04074, м. Київ, вул. Агрегатна, буд. 9
Ідентифікаційний код 24744225
р/р № UA413007110000026004052686149
в АТ КБ «Приватбанк»
тел. +38 044 430-17-50
тел. +38 044 430-27-14
e-mail: lyctour2020@gmail.com
www.olginsky.com.ua

ЗАМОВНИК:

ПІБ:
зареєстрований за адресою:
паспорт:
реєстраційний номер облікової картки платника податків:

________________/________________/